[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/tusV2W6C    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 149/60/SBT Thầy NTTMK:Tìm "số hoàn thiện cuối cùng" trong mảng một chiều các số nguyên.Nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1. 104.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int Co;
	bool Co=false;
	int vitri=0,dem=0,tam;
	printf("Trong mang co cac so hoan thien la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		int tong=0; // tong=0 phải để ở trong vòng lặp thì mới hiển thị ra được kết quả.
		for(int k=1;k<a[i];k++)
		{
			if(a[i]%k==0)
			{
				tong+=k;
				if(tong==a[i])
				{
					printf("%4d",a[i]);
					dem++;
					tam=i;
					vitri=i;
					Co=true;
				}
			}
		}
	}
	if(Co==true)
	{
	printf("\nCo %d so hoan thien trong mang",dem);
	printf("\nSo hoan thien cuoi cung la:%d tai vi tri %d",a[tam],vitri);
	}
	else
	printf("\n-1");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 47: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 47: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 47: error: for each function it appears in.)
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 64: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 79: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: