[ create a new paste ] login | about

lehoangan01

Name: Le Hoang An
Email:
Site/Blog:
Location: VietNam
Default language:
Favorite languages: C++; python
About:

Saved pastes by lehoangan01:

C++, pasted on Feb 28:
1
2
3
4
5
// Bài 134: Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng 1 chiều các số thực

#include <iostream>
#include <math.h>
#define Max 100
...
view (42 lines, 3 lines of output)
C++, pasted on Feb 28:
1
2
3
4
5
// Bài 137: Tìm 1 vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực


#include <iostream>
#include <math.h>
...
view (43 lines, 3 lines of output)