[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/vzrdP62Q    [ raw code | output | fork | 1 comment ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 2/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1^2+2^2+3^2+...+n^2 . 164.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void tinh(int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao n(n>=1):n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
		printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
		break;
	}while(n<1);
	int s=0;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		s+=i*i;
	}
	printf("Ket qua la:%d",s);
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:tinh(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 35: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments:
posted by Duc_09 on Dec 6
..
reply