[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/wSiGp8LZ    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 234/71/SBT Thầy NTTMK:Cho hai mảng số thực a,b.Đếm số lượng giá trị chỉ xuất hiện một trong hai mảng. 128.cpp */

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
void nhap2mang(float a[MAX],float b[MAX],int &n,int &m)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang a:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang b:m=");
		scanf("%d",&m);
		if(m<1||m>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(m<1||m>MAX);
	for(int j=0;j<m;j++)
	{
		printf("Nhap vao b[%d]=",j);
		scanf("%f",&b[j]);
	}
}

void xuat2mang(float a[MAX],float b[MAX],int n,int m)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>MANG A VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>MANG B VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int j=0;j<m;j++)
	{
		printf("%16f",b[j]);
	}
	printf("\n");
}

int Dem(float a[MAX],float b[MAX], int n,int m) 
{ 
       int i,j,test,DemTam=0; 
       for (i=0; i<n; i++) 
       { 
             test=1; 
             for (j=0; j<m; j++) 
             { 
                   if (a[i]==b[j]) 
                   { 
                         test = 0;
												 break; 
                   } 
             } 
             if (test==1) 
             { 
                   DemTam++; 
             } 
       } 
       for (j=0;j<m;j++) 
       { 
             test=1; 
             for (i=0; i<n;i++) 
             { 
                   if (b[j]==a[i]) 
                   { 
                         test=0; break; 
                   } 
             } 
             if (test==1) 
             { 
                   DemTam++; 
             } 
       } 
       return DemTam; 
} 

void main()
{
	float a[MAX],b[MAX];
	int n,m,tieptuc;
	quaylai:nhap2mang(a,b,n,m);
	xuat2mang(a,b,n,m);
	int s=Dem(a,b,n,m);
	printf("\nSo luong gia tri chi xuat hien 1 trong 2 mang la:%d",s);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuat2mang':
Line 49: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 55: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 100: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: