[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/wmVItDZg    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* ĐỀ BÀI:Tìm ra tất cả các số nguyên có 3 chữ số thỏa cùng lúc 2 điều kiện đó là tổng 3 chữ số cộng lại = 18 và số hàng chục = trung bình cộng 2 chữ số hàng trăm và hàng đơn vị . 224.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void main()
{
	int i;
	printf("\3 Cac so thoa dieu kien la:\3 ");
	for(i=-1000;i<=1000;i++) // vòng lặp này cho đại khái i chạy từ -1000 -> 1000 chứ không nhất thiết phải như vậy .
	{
		if(i<=-100&&i>=-999||i>=100&&i<=999)
		{
			int a=i%10;
			int b=i/10;
			int c=b%10;
			int d=b/10;
			int e=a+c+d;
			int f=(a+d)/2;
			if(e==18&&f==c)
			printf("%4d",i);
		}
	}
	getch();
}


Output:
1
2
3
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
In function 'main':
Line 16: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: