[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/wztMnWYh    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 22/67/SBT Trường CNTP:Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n gồm 5 chữ số,kiểm tra xem các chữ số n có phải là số đối xứng hay không ? . 628.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 10

void NhapSo(int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so nguyen duong co 5 chu so :");
	scanf("%d",&n);
	if(n<10000||n>99999)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

void KiemTraDoiXung(int a[],int n)
{
	int i=0,dem=0;
	while(n!=0)
	{
		a[i]=n%10;
		n=n/10;
		i++;
	}
	for(int k=0;k<i/2;k++)
	{
		if(a[k]==a[i-1-k])
		{
			dem++;
		}
	}
	if(dem==i/2)
	{
		printf("\nYES");
	}
	else
	{
		printf("\nNO");
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapSo(n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>So %d Co Phai La So Doi Xung ? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n",n);
	KiemTraDoiXung(a,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'KiemTraDoiXung':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 55: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: