[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/xHznEPKT    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 458/112/SBT Thầy NTTMK:Kiểm tra ma trận có đối xứng qua đường chéo phụ hay không ? (o day ta coi nhu la ma tran so nguyen) . 33.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmatran(int a[MAX][MAX],int &m,int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so dong:m=");
		scanf("%d",&m);
		if(m<1||m>MAX)
			printf("So dong ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(m<1||m>MAX);
	do{
		printf("Nhap vao so cot:n=");	
		scanf("%d",&n);
		if(n!=m)
			printf("So cot ban nhap vao khong thoa tinh chat la ma tran vuong!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n!=m);
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("Nhap vao a[%d][%d]=",i,j);
			scanf("%d",&a[i][j]);
		}
	}
}

void xuatmatran(int a[MAX][MAX],int m,int n)
{
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("%8d",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}

void kiemtra(int a[MAX][MAX],int m,int n)
{
	int dem=0;
	for(int i=0;i<m-1;i++)
	{
		for(int j=0;j<=n-2-i;j++)
		{
			int c=a[i][j]-a[m-1-j][n-1-i];
			if(c==0)
				dem++;
		}
	}
	int d=n*(n-1)/2; // n*(n-1)/2 la so phan tu cua tam giac duoi duong cheo phu (chinh la so phan tu doi xung ma ta dang xet)
	if(dem==d) // Moi lan ket qua = 0 thi dem se tang len 1.Neu dem ma bang dung voi so phan tu thi co nghia la tat ca cac phan tu deu bang nhau =>doi xung.
	printf("Ma tran nay doi xung qua duong cheo phu\n");
	else
	printf("Ma tran nay khong co doi xung qua duong cheo phu\n");
}

void main()
{
	int a[MAX][MAX],m,n,tieptuc;
	quaylai:nhapmatran(a,m,n);
	xuatmatran(a,m,n);
	kiemtra(a,m,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmatran':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'kiemtra':
Line 59: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 61: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 76: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: