[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/xLMeBL4L    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/*					ĐỀ THI TUYỂN SINH / 256/SBT Thầy NTTMK 
			LỚP HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC KHÓA 2001
					MÔN THI:CƠ SỞ
					Thời gian: 180 phút
	PHẦN 1: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (sử dụng ngôn ngữ lập trình C hoặc C++) */

/* Câu 2: Cài đặt hàm nhập 2 số nguyên x,y thỏa điều kiện nhập "số lớn hơn trong 2 số nhập phải là số dương chia hết cho 13" (nếu 2 số nhập không thỏa điều kiện thì yêu cầu người dùng nhập lại cho đến khi dữ liệu vào hợp lệ). 68.cpp*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void xulydulieu(int &x,int &y)
{
	int max;
	do{
		printf("Nhap vao x=");
		scanf("%d",&x);
		printf("Nhap vao y=");
		scanf("%d",&y);
		if(x==y)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		if(x!=y)
		{
			if(x>y)
			max=x;
			if(y>x)
			max=y;
			if(max<0||max%13!=0)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
			if(max>=0&&max%13==0)
			break;
		}
	}while(x==y||max<0||max%13!=0);
	printf("So ban nhap vao da hop le!\n");
}

void main()
{
	int x,y,NAMSON;
	quaylai:xulydulieu(x,y);
	printf("Ban co muon tiep tuc chay chuong trinh moi khong ? Neu co bam phim C,con lai bam bat ky 1 phim nao khac de thoat!\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 21: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 47: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: