[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/yErdiZSS    [ raw code | output | fork | 5 comments ]

C, pasted on Aug 22:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>


int main()
{
	int i, n;
	int max, dem;
	max = 0;
	dem = 1;
	do
	{
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);
	}while(n < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));
	if(n == 0)
		dem = 1;

	do
	{
		i = n % 10;
	   if(i == max)
		   dem++;
	   if(i > max)
		   max = i;
	}while(n /= 10);
	printf("\nSo lon nhat la %d", max);
	printf("\nSo luong chu so lon nhat la %d", dem);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
Line 17: error: conio.h: No such file or directory


Create a new paste based on this one


Comments:
posted by trungnv on Nov 26
code chạy sai rồi bạn ơi
bạn thử số 1311 nha
reply
posted by Wind123 on May 12
Thêm vô vậy chạy được không bạn?

If(i==max)
Dem++;
If(i>max){
Dem=1;
max=i;
}
reply
posted by khanhtienfz on Jun 25
code này lỗi rồi.Lỗi sao thì tự debug các bạn sẽ hiểu.Còn đây code của mình :))

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
int i, n;
int max = 0, dem = 0;

do
{
printf("\nNhap n: ");
scanf_s("%d", &n);
} while (n < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));

int j = n;

do
{

int k = n % 10;

if (k > max)
{
max = k;
}
} while (n /= 10);

dem = 0;

do
{

int k = j % 10;

if (k == max)
{
dem++;
}
} while (j /= 10);

printf("\nso luong chu so lon nhat la : %d", dem);

_getch();
return 0;
}

reply
posted by maiphu.2510@gmail.com on Aug 13
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
int n,m,j=0;
int s;
int max=0;
printf("\nNhap n = ");
scanf("%d",&n);
/*
k= 1+ log10(n);
printf("\nso chu so cua %d la : %d",n,k);
*/
int t=n;
int g=t;
while(n!=0)
{
m=(n%10);
if(m>max)
{
max=m;
}
n=( n/10);
}
printf("\nchu so lon nhat cua %d bang : %d ",g,max);
while(t!=0)
{
int k=(t%10);
if(k==max)
{
j++;
}
t=( t/10);
}

/* for(int i=0;n!=0;i++)
{
n=n/10;

k++;
}
*/
printf("\nso luong chu so %d cua %d bang : %d ",max,g,j);
getch();
return 0;
}
reply
posted by nguyenvantybg01 on Jan 5
code a Hiếu lỗi thật. Ví dụ nếu nhập 2211334455 sẽ in ra 5 :v
reply