[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/zmqAqsTv    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 221/69/SBT Thầy NTTMK:Hãy cho biết sự tương quan giữa số lượng số chẵn và số lượng số lẻ trong mảng các số nguyên
	-Hàm này trả về một trong ba giá trị -1,0 và 1.
	-Gía trị -1 có nghĩa số lượng số chẵn nhiều hơn số lẻ.
	-Gía trị 0 có nghĩa số lượng số lẻ bằng số lượng số chẵn.
	-Gía trị 1 có nghĩa là số lẻ nhiều hơn số chẵn .	375.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang (int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int dem=0;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]%2==0)
		{
			dem++;
		}
	}
	if(dem>(n-dem))	// ở đây sau khi ta đếm ra số lượng các giá trị chẵn trong mảng thì (n-dem) chính là số lượng các giá trị lẻ trong mảng.Ta khỏi phải mất công đặt thêm 1 biến để đi tìm ra số lượng các giá trị lẻ.
		printf("\n-1");
	else if(dem==(n-dem))
		printf("\n0");
	else if(dem<(n-dem))
		printf("\n1");
}
		
void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 49: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 65: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: