[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/7J0vIlSK    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 267 & 270 /76/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:Nhập mảng n số nguyên từ bàn phím sao cho khi nhập xong các phần tử trong mảng được sắp theo thứ tự tăng dần . (không sắp xếp sau khi nhập) (nhập bảo toàn) . 602.cpp */

/* Cách 1:Nếu đề bài đã nói như vậy thì ý là ngay từ bước nhập phải đặt điều kiện phần tử đầu nhỏ hơn hoặc bằng phần tử thứ hai...tương tự cho đến hết . => Mảng tăng dần . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm nhập mảng các số nguyên .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	printf("\nNhap vao a[0]=");
	scanf("%d",&a[0]);
	printf("\n>>>>Chuong trinh chi cho phep phan tu tiep theo phai lon hon hoac bang phan tu lien truoc no:<<<<<<<<\n ");
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		quaylai1:printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
		if(a[i]<a[i-1])
		{
			printf("\nSo ban nhap khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			goto quaylai1;
		}
	}
}

// Hàm xuất mảng các số nguyên .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>Mang Duoc Sap Tang Dan:<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 21: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 56: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: