[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/AgA2jpx0    [ raw code | output | fork ]

C++, pasted on Dec 6:
#include <iostream>
#include <string>
#include <time.h>
#include <fstream>

using namespace std;
// funktion för utskrift av vinnaren
void print(bool player1win, bool player2win, string *names){
		
	ofstream print1;
	print1.open("resultat.txt", ios::app);
	if(player1win==true){
		print1<<names[0]<<" winner!"<<endl;
	}else if(player2win==true){
		print1<<names[1]<<" winner!"<<endl;
	}else{
		print1<<"nobody won!"<<endl;
	}
	print1.close();

}
// funktion för initierande utav arrayerna
void arrayfill(string *names, int *deck, bool *picked){
	for(int i=0; i<52; i++){
		deck[i]=i+1;
		picked[i]=false;
	}

	string name;

	for(int i=0; i<2; i++){
		cout<<"player "<<i+1<<": ";
		getline(cin, name);
		names[i]=name;
	}
}
// funktion för random
int random(){

	int random1=1+rand() % 52;

	return random1;
}


int main(){
	// alla variabler
	const int size=52, size2=2;
    string names[size2], yesno, playagain;
	int deck[size], sum1=0, sum2=0, rand;
	bool picked[size], isActive=true, player1no=false, player2no=false, player1win=false, player2win=false;

	
	srand(time(NULL));// för att random ska fungera
	
	arrayfill(names, deck, picked);
	
	while(sum1<22 && sum2<22 && isActive){
		if(player1no==false){
			cout<<endl<<names[0]<<" you've got a total sum of "<<sum1<<" do you want another card? y/n ";
			cin>>yesno;// visar hur mycket poäng spelare 1 har och frågar om han vill ha en ny hand
			
		if(yesno=="Y" || yesno=="y"){
			rand=random();
			rand=rand%13+1;
			sum1=sum1+rand;
			cout<<endl<<names[0]<<" you got "<<rand<<" and a total sum of "<<sum1<<endl;
		}else{
			player1no=true;// ger spelaren en random-poäng, alltså kort
		}
		}
		if(player2no==false && sum1<22){
			cout<<endl<<names[1]<<" you've got a total of "<<sum2<<" do you want another card? y/n ";
			cin>>yesno;// antal poäng och frågar om spelare 2 vill ha en ny hand
		if(yesno=="Y" || yesno=="y"){
			rand=random();
			rand=rand%13+1;
			sum2=sum2+rand;
			cout<<endl<<names[1]<<" you got "<<rand<<" and a total sum of "<<sum2<<endl;
		}else{
			player2no=true;// ger spelaren en random-poäng
		}
		}
		if(player1no && player2no){
			isActive=false;//vill ingen spelare ha fler kort så är spelet över
		}
	}

	if(sum1>21){
		cout<<endl<<names[0]<<" got fat! "<<endl;
		cout<<endl<<names[1]<<" is the winner!"<<endl;
		player2win=true;// gör så att den spelaren som "blir fet" förlorar, i detta fall spelare 1
	}
	if(sum2>21){
		cout<<endl<<names[1]<<" got fat! "<<endl;
		cout<<endl<<names[0]<<" is the winner!"<<endl;
		player1win=true;// gör så att den spelaren som "blir fet" förlorar, i detta fall spelare 2
	}
	if(isActive==false){
		if(sum1>sum2){
			cout<<endl<<names[0]<<" is the winner!"<<endl;
			player1win=true;// gör så att om spelare ett har högre summa än spelare 2 vinner denna
		}else if(sum2>sum1){
			cout<<endl<<names[1]<<" is the winner!"<<endl;
			player2win=true;// samma sak som tidigare, fast för spelare 2
		}else{
			cout<<endl<<"nobody won!"<<endl;// om de har samma poäng vinner ingen
		}
	}
	cout<<endl<<"do you want to play again? Y/N: ";
	cin>>playagain;// frågar om man vill spela igen
	print(player1win, player2win, names);
	if(playagain=="Y" || playagain=="y"){// y= spela igen, annars avslutas spelet
		cin.ignore();
		main();
	}

		
		
	


	return 0;
}


Output:
1
2
3
In function 'int random()':
Line 38: error: new declaration 'int random()'
compilation terminated due to -Wfatal-errors.


Create a new paste based on this one


Comments: