[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/CvLIsVsF    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 151/60/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm "số nguyên tố lớn nhất" trong mảng một chiều các số nguyên.Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về giá trị 0. 132.cpp */

/* Ở đây chương trình còn cho phép liệt kê ra tất cả các số nguyên tố có trong mảng,đếm số lượng của chúng,liệt kê ra số nguyên tố lớn nhất kèm theo vị trí của nó.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<limits.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietkenguyento(int a[MAX],int n)
{
	int f,Co,dem=0;
	bool Co=false;
	printf("\nCac so nguyen to co trong mang la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		f=1;
		if(a[i]<2)
			f=0;
		for(int k=2;k<=a[i]/2;k++)
		{
			if(a[i]%k==0)
				f=0;
		}
		if(f==1)
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem++;
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
		printf("\nTrong mang co %d so nguyen to",dem);
	else
		printf("\n0");
}

void nguyentolonnhat(int a[MAX],int n)
{
	int f,Co,max=INT_MIN,vitri=0;
	bool Co=false;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		f=1;
		if(a[i]<2)
			f=0;
		for(int k=2;k<=a[i]/2;k++)
		{
			if(a[i]%k==0)
				f=0;
		}
		if(f==1)
		{
			if(a[i]>max)
			{
				max=a[i];
				vitri=i;
				Co=true;
			}
		}
	}
	if(Co==true)
		printf("\nSo nguyen to lon nhat la:%d tai vi tri:%d",max,vitri);
}
	
void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	lietkenguyento(a,n);
	nguyentolonnhat(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietkenguyento':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 57: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 66: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'nguyentolonnhat':
Line 78: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 79: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 84: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 95: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 104: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: