[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/DLtAec8c    [ raw code | output | fork ]

C++, pasted on Apr 16:
/* Bài 233/71/SBT Thầy NTTMK: Viết chương trình nhập mảng 1 chiều các số nguyên và in ra màn hình các giá trị phân biệt trong mảng kèm theo số lượng và tần suất xuất hiện của chúng trong dãy .
  Lưu Ý:Mỗi giá trị liệt kê tần suất 1 lần .
  Ví dụ nhập mảng : 12 43 12 34 43 12 5 
  Xuất ra :
  - Các giá trị phân biệt trong mảng : 12 43 34 5 .
  - Số lượng các giá trị phân biệt	 : 4 .
  + Gía trị 12 xuất hiện 3 lần .
  + Gía trị 43 xuất hiện 2 lần .
  + Gía trị 34 xuất hiện 1 lần .
  + Gía trị 5 xuất hiện 1 lần .	569.cpp */

/* Ý Tưởng để xuất ra các giá trị phân biệt trong mảng :Ta sắp xếp mảng tăng dần (hay giảm dần),sau đó đem phần tử đầu tiên (sau khi đã thực hiện sắp xếp) làm gốc,ta in ra trước phần tử a[0].Sau đó cho vòng lặp i chạy từ 1 đến <n . Đặt điều kiện nếu a[i] khác a[i-1].Nếu thỏa => in ra a[i] và biến đếm ban đầu khởi tạo bằng 1 (tại vì đã lấy phần tử a[0] làm gốc) bây giờ tiếp tục cộng tăng thêm 1 đơn vị.Cứ thế lặp lại cho đến hết . */

/* Ý Tưởng để tính tần suất xuất hiện của các giá trị phân biệt : Ta khai báo một mảng b dùng để lưu các giá trị phân biệt vừa tìm được của mảng a ở câu trên vào.Khởi tạo biến dem1=0.Sau đó lần lượt đem so sánh từng phần tử của mảng b với mảng a .Nếu bằng nhau => biến dem1 tăng thêm 1 đơn vị. Cứ lặp lại liên tục cho đến phần tử cuối cùng của mảng b . */

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm Nhập Mảng .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

// Hàm Xuất Mảng .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm Hoán Vị .
void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

// Hàm Sắp Xếp Mảng Tăng Dần .
void SapXepMangTangDan(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]>a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

// Hàm Liệt Kê Và Tính Tần Suất Xuất Hiện Của Các Gía Trị Phân Biệt .
void LietKeVaTinhTanSuatXuatHienCuaCacGiaTriPhanBiet(int a[],int b[],int n)
{
	int dem=1,j=1;
	printf("\nCac Gia Tri Phan Biet Trong Mang La:");
	printf("%4d",a[0]); // In ra trước phần tử gốc a[0] .
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		b[0]=a[0]; // Gán phần tử đầu tiên của mảng b là phần tử gốc giá trị phân biệt đầu tiên .
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			printf("%4d",a[i]); // In ra các giá trị phân biệt trong mảng a .
			dem++; // Đếm số lượng các giá trị phân biệt .
			b[j++]=a[i]; // Đưa các giá trị phân biệt trong mảng a vào mảng b .
		}
	}
	printf("\n");
	printf("\nSo luong cac gia tri phan biet la:%d",dem); // Xuất ra số lượng các giá trị phân biệt trong mảng a .
	printf("\n");
	for(j=0;j<dem;j++)
	{
		int dem1=0; // Khởi tạo biến dem1=0 .
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			if(b[j]==a[i])
			{
				dem1++; // Với mỗi lần bằng nhau thì tăng biến dem1 lên 1 đơn vị .
			}
		}
		printf("\nTan Suat Xuat Hien Cua Phan Tu: \t%d\tLa:\t%d",b[j],dem1); // Xuất ra tần suất xuất hiện của các giá trị phân biệt .
	}
}

// Hàm Chính .
void main()
{
	int a[MAX],b[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	SapXepMangTangDan(a,n);
	LietKeVaTinhTanSuatXuatHienCuaCacGiaTriPhanBiet(a,b,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 104: error: '::main' must return 'int'
compilation terminated due to -Wfatal-errors.


Create a new paste based on this one


Comments: