[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/PUbAkU44    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Đề thi tốt nghiệp lần 2/267/SBT Thầy NTTMK */

/* Câu 1:Cài đặt hàm kiểm tra tính chất sắp thứ tự của một mảng một chiều gồm n số nguyên với kết quả trả về :
   -1 : Mảng hiện có thứ tự giảm.
	1 : Mảng hiện có thứ tự tăng.
	0 : Mảng không có thứ tự tăng mà cũng không có thứ tự giảm.  229.cpp */

/* Ý TƯỞNG: cho vòng lặp for i chạy từ 1 ->n,đặt 1 ẩn b=a[i]-a[i-1].Nếu b>=0 thì đặt 1 biến dem++.Nếu b<0 thì đặt 1 biến dem1++. Thoát ra khỏi vòng lặp,ta đặt điều kiện nếu dem==n-1 (n-1 là số lần 2 phần tử cạnh nhau trừ đi nhau) thì => mảng tăng,nếu dem1==n-1 => mảng giảm.Nếu cùng lúc đều có xuất hiện dem va dem1 tức là có lúc mảng tăng và cũng có lúc mảng giảm => không có thứ tự tăng mà cũng không có thứ tự giảm. */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int dem=0,dem1=0;
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		int b=a[i]-a[i-1];
		if(b>=0)
			dem++;
		else
			dem1++;
	}
	if(dem==n-1)
		printf("\n1");
	if(dem1==n-1)
		printf("\n-1");
	if(dem!=0&&dem1!=0)
		printf("\n0");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 23: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 43: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 70: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: