[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/U9UkcRXn    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 87/26/SBT Thầy NTTMK:Tìm ra số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1+2+3+...+n >10000 . 212.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void main()
{
	int s=0,n=0;
	while(s<10000)
	{
		n++;
		s=s+n;
	}
	printf("\nSo N la:%d",n);
	getch();
}


Output:
1
2
3
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
In function 'main':
Line 16: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: