[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/axKzJYCw    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Nov 3:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100

void nhap (int a[], int &n)
{
	do
	{
		printf("\nNhap so phan tu: ");
		scanf("%d", &n);
		if(n <= 0 || n > MAX)
		{
			printf("\nSo phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");
		}
	}while(n <= 0 || n > MAX);
	for(int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("\nNhap a[%d]: ", i);
		scanf("%d", &a[i]);
	}
}

void xuat(int a[], int n)
{
	for(int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("%4d", a[i]);
	}
}
/*
Khái niệm hoán vị diễn tả ý tưởng rằng những đối tượng phân biệt có thể được sắp xếp theo những thứ tự khác nhau.
Ví dụ, với các số từ một đến sáu, mỗi cách sắp thứ tự sẽ tạo thành một dãy các số không lặp lại. 
Một hoán vị như thế là: "3, 4, 6, 1, 2, 5".

*/
void HoanVi(int &a, int &b)
{
	int temp = a;
	a = b;
	b = temp;
}
void SapXepTangDan(int a[], int n)
{
	for(int i = 0; i < n - 1; i++)
	{
		for(int j = i + 1; j < n; j++)
		{
			if(a[i] > a[j])
			{
				HoanVi(a[i], a[j]);
			}
		}
	}
}

void KiemTraBCoPhaiLaHoanViCuaA(int a[],int b[], int na, int nb)
{
	if(na != nb)
	{
		printf("\nKhong phai");   // Số lượng phần tử phải bằng nhau
		return;
	}
	SapXepTangDan(a, na);      // Sắp xếp mảng a
	SapXepTangDan(b, nb);      // Sắp xếp mảng b
	for(int i = 0; i < na; i++)
	{
		if(a[i] != b[i])       
		{
			printf("\nKhong phai");
			return;
		}
	}
	printf("\nPhai");
	return;
}
int main()
{
	int na, nb;
	int a[MAX], b[MAX];

	nhap(a, na);
	xuat(a, na);

	nhap(b, nb);
	xuat(b, nb);

	KiemTraBCoPhaiLaHoanViCuaA(a, b, na, nb);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 6: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuat':
Line 26: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 37: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapXepTangDan':
Line 45: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 47: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'KiemTraBCoPhaiLaHoanViCuaA':
Line 66: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode


Create a new paste based on this one


Comments: