[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/pIF7TW1J    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 91/đề cương Trường CNTP:Viết hàm kiểm tra 1 mảng a có n phần tử có thỏa mãn dãy cấp số cộng hay không ? Nếu có trả về 1,ngược lại trả về 0 . 629.cpp */

/* Ví dụ : 5 8 11 14 17 20		Kết quả trả về 1 . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

int KiemTra(int a[],int n)
{
	int b=a[1]-a[0],dem=0;
	for(int i=2;i<n;i++)
	{
		if(a[i]-a[i-1]==b)
		{
			dem++;
		}
	}
	if(dem==n-2)
	{
		return 1;
	}
	else
	{
		return 0;
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\nKiem Tra Neu Mang Lap Thanh Cap So Cong Thi Tra Ve Gia Tri 1,Nguoc Lai Tra Ve Gia Tri 0\n");
	int s=KiemTra(a,n);
	printf("\nKet qua tra ve la:%d",s);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'KiemTra':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 64: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: