[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/qaqtYCc1    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 169/63/SBT:Cho mảng một chiều các số nguyên.Hãy viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng. 114.cpp */

/* Ý tưởng:Ta liệt kê ra các số lẻ có trong mảng,tiếp đó tìm ra số lẻ nhỏ nhất trong các số lẻ có trong mảng,vì đang là dạng số nguyên nên chỉ cần lấy số lẻ nhỏ nhất - 1 => số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng. */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<limits.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
  int Co,min=INT_MAX;
	bool Co=false;
	printf("\nCac so le co trong mang la:");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
		if(a[i]%2!=0)
		printf("%4d",a[i]);
    if(a[i]%2!=0&&a[i]<min)
		{
      min=a[i];
			Co=true;
		}
  }
  if(Co==true)
	{
		int b=min-1;
		printf("\nSo chan lon nhat nho hon moi gia tri le co trong mang la:%d",b);
	}
	else
	printf("\nMang nay khong ton tai gia tri le nen khong the tinh toan duoc");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 59: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 72: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: